16 Sty 2019

Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste przekształca się w opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Opłatę za 2019 r. wnosi się do 29 lutego 2020 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z dn. 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz.2540), prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste przekształca się w opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Opłatę za 2019 r. wnosi się do 29 lutego 2020 r.

- Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie, które będzie wydane przez Urząd Miejski w Zawidowie.
- z urzędu,  nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia
przekształcenia
- na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu
uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
Za wydanie zaświadczenia z urzędu nie jest pobierana opłata.

-W przypadku gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zanim otrzyma je z Urzędu, wówczas za wydanie oświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.

Zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy figurują w księdze wieczystej nawet jeżeli stan prawny nie jest uregulowany i w księdze figurują osoby zmarłe.

- Zaświadczenie zawierać będzie informację potwierdzającą fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz informację o obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Gmina zabezpieczy roszczenia z tyt. niezapłaconych opłat w dziale III właściwej księgi wieczystej.

- Właściciel gruntu może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej ( stanowiącej iloczyn opłaty przekształceniowej i pozostałego okresu jej spłaty), właściwy organ informuje na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od zgłoszenia.

- Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej, właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata w wysokości:
- 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,
- 75,00 zł w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 75 7788282 wew.106

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!