Artykuły
10 Lip 2018

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej.

Dzisiaj tj. 10 lipca br. rozpoczął się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze -specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie, wymiar czasu pracy - 1 etat.

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie średnie lub wyższe,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz systemu Windows i pakietu Office.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- organizowanie pracy sekretariatu szkoły
- obsługa kancelaryjna Szkoły (przyjmowanie, rozdział wysyłanie korespondencji, prowadzenie ewidencji dokumentów, przygotowywanie projektów pism wewnętrznych i zewnętrznych zleconych przed dyrektora)
- obsługa urządzeń biurowych (centrali telefonicznej, faxu, kserokopiarki),
- prowadzenie spraw uczniowskich (wydawanie zaświadczeń, legitymacji i duplikatów, prowadzenie ewidencji świadectw)
- prowadzenie księgi uczniów, kontrola wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów,
- ewidencja pieczątek, poleceń wyjazdów służbowych,
- sporządzanie informacji i sprawozdań jednostki (GUS, SIO, itp)
- wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora Szkoły.

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) wypełniony oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru (zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia),
g) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,
h) kopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
i) kopie dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień zawodowych lub innych umiejętności, jeżeli kandydat takie posiada,
j) zaświadczenie poświadczające odbycie służby przygotowawczej oraz/albo zdanie egzaminu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jeżeli kandydat takie posiada.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie (proszę wpisać dane kandydata) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej” do dnia 18 lipca 2018 roku w sekretariacie Szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00 lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie, ul. Szkolna 4, 59-970 Zawidów.
Otrzymane dokumenty nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin, miejsce i rodzaj postępowania kwalifikacyjnego:
Postępowanie kwalifikacyjne rozpocznie się w dniu 19 lipca 2018 roku.
Sposób sprawdzenia kwalifikacji kandydatów (możliwy test pisemny, egzamin umiejętności praktycznych
i rozmowa ustna) zostanie ustalony po upływie terminu składania dokumentów w zależności od liczby kandydatów.

Więcej na stronie BIP.

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!